logo
تجاری شده
  1. تولید غده بذری عاری از ویروس سیب زمینی

تولید آزمایشی تعداد 64000 عدد مینی تیوبر عاری از ویروس سیب زمینی - سال 1384

بهینه سازی شرایط کشت گیاهچه های سالم سازی شده جهت تولید اقتصادی مینی تیوبر - سال 1384

انتقال دانش فنی به بخش خصوصی در سطح استان اصفهان – سال 1384

امروزه تنها در سطح استان حداقل  9  آزمایشگاه خصوصی کشت بافت فعال وجود دارند که با نگاهی به تاریخ احداث این شرکت ها و شروع فعالیت آنها می توان ادعا کرد که این مجموعه در احداث اکثر این واحد ها و آموزش نیروی انسانی نقش مستقیم ایفا نموده که این خود منجر کسب درآمد بیشتر و اشتغال زایی در بخش مذکور در سطح استان گردیده است. در کل  کشور تعداد این  آزمایشگاه ها به 26 عدد بالغ می گردد. مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی مفتخر است که تولید حدود 80 درصد از کل مینی تیوبر کشور در استان اصفهان مرهون انتقال دانش اولیه فنی از این مدیریت به

بخش خصوصی بوده است.

 

تاثیر تولید گیاهچه بر واردات بذر سیب زمینی و صرفه جویی ارزی

2- پروژه تهیه پرتکل تکثیر نیمه انبوه گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) با استفاده از روش کشت

  • تکثیر و فروش تعداد 1000 عدد گیاهچه به شرکت "مه سیما نوید"- اصفهان در تاریخ 30/11/1387
  • تکثیر و فروش تعداد 3220 عدد گیاهچه به دانشگاه تربیت مدرس تهران در تاریخ 26/05/1387
  • تکثیر و فروش تعداد 418 عدد گیاهچه به شرکت "مه سیما نوید"- اصفهان در تاریخ 01/02/1388

3- پروژه تهیه پرتکل تکثیر نیمه انبوه گیاه استویا با استفاده از روش کشت تک گره و اندام زایی

  • واگذاری دانش فنی حاصله به شرکت خصوصی "گز سکه" و تکثیر و فروش تعداد حدود 100 هزار عدد گیاهچه استویا- 1387

4- پروتکل تولید انبوه توت فرنگی (Fragariavesca) با استفاده از تکنیک کشت بافت گیاهی

  • واگذاری پرتکل تکثیر انبوه به شرکت خصوصی تولید کننده نشاء " شین آران کردستان"- 1391

5- سالم سازی گیاهچه سیب زمینی از ارقام مختلف جهت توزیع بین شرکت های خصوصی

  • سالم سازی و تکثیر ارقام مختلف سیب زمینی - 11 رقم
  • جهت تکثیر و توزیع بین شرکت های خصوصی 26 آزمایشگاه فعال
  • تامین نیاز داخلی با تولید بیش از 12 میلیون عدد مینی تیوبر تایید شده
  • اشتغال زایی

© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک