logo
دانشجویان

عکس

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

تماس

پریسا فرزانه

مطالعه برخی از فعالیت های زیستی پپتیدهای Terfeziaclaveryi و Agaricusbisporus  و اثر آن ها بر شیر خام

دکتر مرتضی خان احمدی

ایمیل: farzane_parisa@yahoo.com

تلفن:42235858-031

موبایل:09133169434

مرجان السادات حسینی

بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای فیتوشیمیایی و مولکولی(AFLP)  و بیان برخی ژن های دخیل در مسیربیوسنتزگلیسیریزین تحت تنش خشکی در ژنوتیپ های شیرین بیان(Glycyrrhizaglabra)

دکتر مرتضی ابراهیمی

m.hosseini79@ut.ac.ir

تلفن:42235858-031

موبایل:09134097912

امین پور عابدین تغییر سطح پلوئیدی در کشت درون شیشه ای گیاه شیرین بیان (Glycyrrihiza glabra) و تایید لاین های حاصل به روش فلوسایتومتری دکتر مرتضی ابراهیمی

aminpourabedin@gmail.com

تلفن: 42235858-031

موبایل:09138942125

زهرا عاشوری زاده تولید ریشه مویین گل راعی با استفاده از بیوراکتور مه ساز دکتر مرتضی خان احمدی

rahaashuri@yahoo.com

تلفن:42235858-031

موبایل:09116250510

امیر مرادی سرابشلی بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی جمعیت های گل راعی و ارزیابی میزان هایپریسین و هایپرفورین در شرایط درون شیشه ای دکتر مرتضی ابراهیمی

a.moradi4568@gmail.com

تلفن:42235858-031

موبایل:09188855134

 

© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک