logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerمرتضی ابراهیمی
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
استادیار-رئیس پژوهشکده متابولیت های ثانویه گیاهان زراعی و باغی
مرتضی ابراهیمی
استادیار-رئیس پژوهشکده متابولیت های ثانویه گیاهان زراعی و باغی
tel 031-42235909
email m.ebrahimi@abrii.ac.ir

09133291457

 • معرفی کلی
 • تحقیقات
 • مقالات علمی
 • دستاوردها

مرتضی ابراهیمی متولد 1351 مقطع تحصیلی کارشناسی خود را در رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات در دانشگاه مازندران به اتمام رسانیده و در سال 1381 موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته اصلاح نباتات از دانشگاه زابل گردید. دراین مقطع رساله خود را با "بررسی تاثیر موتاژن فیزیکی کبالت 60 بر ایجاد تنوع بر روی کالوس های جنین زای سویا به منظور ارزیابی تحمل به تنش شوری لاین های حاصل" در مرکز تحقیقات کشاورزی-پزشکی هسته ایی کرج به اتمام رسانده و پس از آن در سال 1382 همکاری خود را با بخش کشت بافت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و به صورت مامور در پژوهشکده در حال راه اندازی اصفهان آغاز نمود. طی سالهای گذشته علاوه بر اجرای طرح های تحقیقاتی مختلف بر روی تکثیر گیاهان دارویی، با همکاری محققین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاوررزی ایران در برنامه خودکفایی تولید هسته اولیه بذر سیب زمینی فعالیت نموده و به عنوان مسئول برنامه در استان اصفهان جهت آموزش نیروی انسانی و راه اندازی واحدهای خصوصی تولید کننده مینی تیوبر و نیز سالم سازی و تامین گیاهچه اولیه عاری از ویروس ارقام مختلف سیب زمینی انجام وظیفه نموده و می نماید. ایشان در سال 1394 موفق به اخذ درجه دکتری از دانشگاه UPM کشور مالزی در رشته مهندسی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی گردیده و هم اکنون با اجرای پروژه های تحقیقاتی مرتبط با گیاهان دارویی در پژوهشکده متابولیت های ثانویه اصفهان به امر تحقیق مشغول می باشد.

• کشت بافت گیاهان دارویی

  - تهیه پرتکل ریز ازدیادی گیاهان دارویی

پروژه تهیه پرتکل تکثیرنیمه انبوه گیاه استویا با استفاده ازروش کشت تک گره واندام زایی(1389-1387)

تهیه پرتکل تکثیرنیمه انبوه گیاه صبر زرد (Aloe vera L.)با استفاده ازروش کشت (1389-1387)

بررسی شکستن خواب بذرگیاه دارویی آنغوزه (1387-1387) ریزازدیادی گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odorotissima Mozaff)(1396-1392)

- تولید متابولیت های ثانویه با استفاده از کشت درون شیشه ایی

پروژه: پروژه بررسی تاثیربرخی انواع الیسیتورها برتولیدتاکسول درسیستم کشت غیرمتحرک سلولی گیاه سرخدار(Taxus baccata)(1387-1385)

- گیاهان دارویی و تولید متابولیت های ثانویه

تولیدنیمه صنعتی هایپرسین وهایپرفورین ازکشت ریشه های مویین گل راعی در بیوراکتور (1399-1395)

جمع آوری وآنالیزجمعیت های گیاه دارویی شیرین‌بیان به منظور معرفی ژنوتیپهای برتردرکشور (1398-1394)

• مهندسی متابولیت های ثانویه

مهندسی ژنتیک ریشه های مویین به منظور افزایش متابولیتهای هایپرسین و هایپرفورین (1399-1395)

 • Jorjani E., M.Ebrahimi, F.Majd, M.Naseri Tafti and B.Naserian (2004) Study of salt stress tolerance of irradiated calli in soybean (Glycine max L.).J. Agric.Sci.Natur.Vol.11(2)
 • Ebrahimi M., M.Khayam Nekiei and S.Kadkhodaei (2009) Study of Some factors Influencing Embryogenesis and Maturation of Soybean (Glycine max L.) Somatic Embryos. J. Sci. & Tech. of Agric. & Natur. Resour. Vol. 12, No. 46(A)
 • Otroshi M., A. Zamani, M. Khodambashi, M. Ebrahimi and P.C. Struik (2009) Effect of Exogenous Hormones and Chilling on Dormancy Breaking of Seeds of Assafoetida (Ferula assafoetda L.). Research Journal of Seed Science. 2(1):9-15
 • Otroshi M., M. Ebrahimi and A. Pezeshki (2009) Effects of Some Plant Growth regulators on Sweetgum (Liquidambar styraciflua L.) Organogenesis. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology., Vol.10, No.2.
 • Nasiri Madiseh Z., M.R. Mofid, M. Ebrahimi, M.Khayam Nekiei and M. Khosroshahli (2010) Islolation of taxol producing endophytic fungi of Iranian yew (Taxus baccata L.). Scientific Journal of Shahrekord University of Medical Science.
 • Karimi N., M. R. Mofid, M. Ebrahimi and S. M. Khayyam Nekouei (2010) EFFECT OF GENOTYPE, EXPLANT SIZE AND POSITION ON CALLUS INDUCTION IN CEREUS PERUVIANUS MILL. (CACTACEAE). Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, No. 1, pp 33-37.
 • Karimi N., M. Mofid, M. Ebrahimi and R. Naderi (2010) EFFECT OF AREOLE AND CULTURE MEDIUM ON CALLUS INDUCTION AND REGENERATION CEREUS PERUVIANUS MILL. ( CACTACEAE ). Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, No 2.
 • Karimi N., Naderi R., Mofid M.R. and M. Ebrahimi (2010) Investigation of a medicinal and ornamental plant propagation , the Cereus peruvianus Mill. and using tissue culture technique. Journal of Medicinal Plant. Vol. 2, No. 34.
 • Pezeshki A., M. Ebrahimi , M. Khayyam Nekuei and S. Kadkhodaei (2010) Effects of several plant growth regulators, carbon source and amino acids on somatic embryos obtained from embryogenic cell suspension cultureof alfalfa (Medicago sativa L.) (Text in Persian). Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research. 18(1):63-73
 • Ashrafi S., M. R. Mofid, M. Otroshi, M. Ebrahimi and M. Khosroshahli (2010) EFFECTS OF PLANT GROWTH REGULATORS ON THE CALLOGENESIS AND TAXOL PRODUCTION IN CELL SUSPENSION OF Taxus baccata L. Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, No 2, pp 36-43
 • Roozbeh S., M. Otroshy, R. Bozorgipoor, M. Ebrahimi, A. Moeini Najafabadi and P.C. Struik (2011) MICROPROPAGATION OF FERULA ASSA-FOETIDA L. (A MEDICINAL PLANT) VIA DIRECT SOMATIC EMBRYOGENESIS. International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants IMAPS2010 12. Kadkhodaei S., A.B. Ariff, H. Rajabi Memari, N.R. Ramakrishnan and M.Ebrahimi (2011) Construction of an expression vector for production of tissue plasminogen activator (t-PA) in a transgenic microalgae bioreactor. 2011 International Conference on Biomedical Engineering and Technology IPCBEE vol.11 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore
 • Omidvar V., S.N.A. Abdullah, M. Ebrahimi, C.L. Ho and M. Mahmood (2013) Gene expression of the oil palm transcription factor EgAP2-1 during fruit ripening and in response to ethylene and ABA treatments. BIOLOGIA PLANTARUM 57 (4): 646-654
 • Ebrahimi M., A. Pezeshki, M. Khayyam Nekuei and S. Kadkhodaei (2014) Investigation effect of kind and concentration of sodium alginate encapsulation in germination and growth of alfalfa artificial seed. QUARTERLY PAJOUHESH-VA-SAZANDEGI. 101:48-54.
 • Movahedi A., J. Zhang, P.Gao, Y. Yang, L. Wang, T. Yin, S. Kadkhodaei, M. Ebrahimi and Q. Zhuge (2014) Expression of the chickpea CarNAC3 gene enhances salinity and drought tolerance in transgenic poplars. Plant Cell Tiss Organ Cult DOI 10.1007/s11240-014-0588-z
 • Mirniam A., P. Roshandel, M. Otroshi and M. Ebrahimi (2013) A Novel Protocol for Stevia rebaudiana Bert Regeneration. J. Adv. Lab. Res. Biol. IV(I):15-22
 • Ebrahimi M, Siti Nor Akmar A, Maheran AA, Parameswari N (2015) A novel cbf that regulates abiotic stress response and ripening process in oil palm (Elaeis guineensis) fruits. Tree Genetics & Genomes. DOI 10.1007/s11295-015-0874-x
 • 18. Ebrahimi M, Siti Nor Akmar A, Maheran AA, Parameswari N (2016) An oil palm Egcbf3 conferred stress tolerance in transgenic tomato through modulation of ethylene signalling pathway. J. of Plant Physiology. doi:10.1016/j.jplph.2016.07.001

- همکاری در دستیابی به دانش فنی وخودکفایی درتولیدهسته اولیه بذرسیب زمینی به منظور تولید بذر سالم از طریق انتقال دانش فنی به بخش خصوصی درکشور

- اجرای سالیانه عملیات تولید گیاهچه عاری از ویروس ارقام مختلف سیب زمینی جهت توزیع بین شرکت های خصوصی

- تهیه پرتکل تکثیر انبوه گیاه داروی زینتی صبرزرد (Aloe vera) با استفاده ازکشت بافت

- تهیه پرتکل تکثیرانبوه گیاه استویا(Stevia rebaudiana Bertoni) ازطریق کشت بافت

- شیوه عملی شکستن خواب بذر گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa foetida)

© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک